Behandling af personoplysninger

Baggrund

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven fastlægger reglerne for, hvordan vi som virksomhed må behandle personoplysninger om vores klienter, leverandører, samarbejdspartnere og andre fysiske personer.Nedenfor kan du læse, hvordan SKOV Advokater Advokataktieselskab (herefter ”SKOV”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) behandler dine personoplysninger i forskellige sammenhænge.

SKOVs rolle som dataansvarlig og databehandler 

Når vi behandler personoplysninger om dig som beskrevet i denne
privatlivspolitik, handler vi som dataansvarlig.Vi kan i nogle tilfælde også handle som databehandler. Det er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden person eller virksomhed, som indebærer behandling af personoplysninger, og hvor den pågældende behandling alene sker efter instruks. Når vi handler som databehandler sker det på baggrund af en databehandleraftale med den, vi behandler personoplysninger for. Denne privatlivspolitik gælder ikke, når vi handler som databehandler.

Kontaktoplysninger 

SKOV er den dataansvarlige i relation til de personoplysninger, som vi behandler, og som er beskrevet i privatlivspolitikken. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os her:

SKOV Advokater

CVR-nr. 16 64 34 83.
Dandyvej 3B, 3. sal
7100 Vejle
E-mail: skov@skovadvokater.dk
Telefon: 76 40 70 00
Kontaktperson for databeskyttelse: Torben Bang

Oplysninger som vi behandler og formålet hermed

Vi kan behandle personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Nedenfor har vi beskrevet de forskellige situationer.

Advokatbistand

Vi behandler en række personoplysninger i forbindelse med, at vi yder advokatbistand for vores klienter. Som klient eller potentiel klient (herunder personer tilknyttet en klient) behandler vi sædvanligvis almindelige kontaktoplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, titel etc. Herudover behandler vi de oplysninger, som du udveksler med os, f.eks. i form af e-mailkorrespondance, almindelig post, sagsmateriale m.v. Vi behandler disse oplysninger for at kunne yde den relevante bistand for dig som klient eller potentiel klient. Vores behandling af personoplysningerne sker, afhængigt af den konkrete sag, enten med henblik på at opfylde en aftale med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller på baggrund af vores legitime interesse i at varetage dine interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).Afhængigt af den konkrete sag, kan vi også behandle følsomme oplysninger herunder f.eks. oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, helbred, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Sådanne oplysninger behandles kun, hvor det er nødvendigt for den konkrete sag. Behandlingen af disse oplysninger vil i de fleste tilfælde ske, fordi det er nødvendigt for at fastlægge, håndhæve eller forsvare et retskrav på dine vegne (databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2, litra f jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).Som led i vores rådgivning eller når det i øvrigt nødvendigt for håndteringen af din sag, kan vi dele dine personoplysninger med eksterne parter i form af offentlige myndigheder, modparter og andre advokatvirksomheder. Der kan også være tilfælde, hvor vi konkret er forpligtiget hertil i henhold til lovgivning.

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i en periode på op til 5 år fra den konkrete sags afslutning. Fristen er fastsat under hensyn til forældelsesloven og de advokatetiske regler om opbevaring af sagsoplysninger. Oplysningerne kan opbevares i længere tid, hvis konkrete omstændigheder gør det nødvendigt.

For at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven vil vi i visse tilfælde indhente identitetsoplysninger såsom navn, CPR-nummer og pasnummer. Behandlingen sker, fordi den er nødvendig for at overholde de retlige forpligtigelser, vi er underlagt i henhold til hvidvaskloven (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og for CPR-numre databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 jf. hvidvasklovens § 11). Vi sletter sådanne oplysninger 5 år efter forretningsforbindelsens ophør, jf. hvidvasklovens § 30.

Insolvenssager (såsom konkurs, rekonstruktion, gældssanering og insolvente dødsboer)

Hvis du er skyldner, debitor, kreditor, ejer, arving eller medarbejder i relation til en insolvenssag som SKOV håndterer, kan vi behandle en række personoplysninger om dig. Under en insolvenssag behandler vi materiale vedrørende skyldneren og dennes virksomhed. Materialet kan indeholde personoplysninger, f.eks. oplysninger om skyldnerens og/eller virksomhedens debitorer, kreditorer og medarbejdere i form af navn, adresse og oplysninger om eventuelle økonomiske mellemværender mv. Materialet kan desuden indeholde oplysninger om CPR-nummer, e-mailadresser og telefonnumre. Vi behandler oplysningerne som led i vores sagsbehandling, herunder i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavender, varetagelse af konkursboets interesser, identifikation og salg af aktiver, drift af den fallerede virksomhed, undersøgelse af eventuelle omstødelige eller ansvarspådragende forhold m.v. Vi kan desuden som led i insolvenssagen i nødvendigt omfang indhente personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra sociale medier og offentlige databaser, og fra tredjemand. Du kan desuden selv give os personoplysninger enten skriftligt eller mundtligt herunder i forbindelse med et retsmøde.

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger som led i insolvenssagen, men kan dog efter omstændighederne også behandle følsomme oplysninger og oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser.

Vi behandler udelukkende personoplysningerne med det formål at fremme sagens behandling i medfør af konkurslovens bestemmelser.
Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med insolvenssagen sker som udgangspunkt på baggrund af en retlig forpligtigelse, som vi er underlagt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

I det omfang det er nødvendigt for behandlingen af insolvenssagen at behandle oplysninger vedrørende skyldnere, ejere eller medarbejderes straffedomme og lovovertrædelser, sker dette på baggrund af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Hvis vi behandler CPR-numre, sker vores behandling på baggrund af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 1 og/eller nr. 4, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

I forbindelse med en insolvenssag kan vi desuden behandle personoplysninger omkring medarbejdere i den fallerede virksomhed – f.eks. i forbindelse med fortsat drift. Vi kan i den forbindelse behandle personoplysninger om medarbejdere til det formål at håndtere medarbejdernes ansættelsesforhold, til udbetaling af løn og i relation til Lønmodtagernes Garantifond. Vi behandler almindelige personoplysninger vedrørende medarbejderes stamdata, herunder navn, adresse, fødselsdagsdato, e-mail m.v. Der kan også være tilfælde, hvor vi behandler følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger om fagforeningsmæssige forhold til håndtering af ansættelsen.

Behandling af oplysninger i forbindelse med medarbejderes ansættelsesforhold sker for at overholde arbejdsretlige forpligtigelser (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. artikel 6, stk. 1, litra b og artikel 6, stk. 1, litra c samt databeskyttelseslovens § 7 og § 12). Behandlingen af oplysninger er nødvendig for stillingtagen til indtræden i ansættelsesforhold, håndtering af medarbejdernes eventuelle lønkrav, for at klarlægge retsstillingen i forhold til de ansættelsesretlige regler (herunder sygedagpengeloven), visse hvidvaskmæssige beskyttelseshensyn samt overholdelse af ansættelseskontrakten med medarbejderne ved indtræden i ansættelsesforhold.

I forbindelse med vores sagsbehandlingen kan det blive nødvendigt at videregive personoplysninger om dig til f.eks. domstolene, Lønmodtagernes Garantifond, panthavere, kreditorer, kreditoplysningsbureauer, advokatforbindelser, som møder på vores vegne ved domstolene, eller virksomheder som vi måtte antage som led i sagens behandling f.eks. vognmænd, låsesmede, håndværkere og lignende. Vi kan også videregive oplysninger til vurderingsmænd, revisorer, skatteforvaltningen og/eller politiet, udlejere, samhandelspartnere, leverandører eller andre, som skal modtage underretning om insolvensbehandlingen samt auktionshuse, som skal stå for bortsalg af aktiver og inkassokonsulenter. Endeligt kan vi videregive personoplysningerne til offentlige styrelser, herunder Landbrugsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen m.v.

Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sletter vi dem.

Debitor i en inkassosag eller en tvangsauktion

Hvis du er debitor i en inkassosag eller har relation til en tvangsauktion, som SKOV behandler for kreditor (herunder part i en eventuel retssag, som udspringer af inkassosagen eller i forbindelse med en tvangsauktion), vil vi kunne behandle en række personoplysninger om dig. Vi behandler personoplysninger om dig i form af navn, adresse samt oplysninger om dit gældsforhold og eventuelt CPR-nummer, e-mail og telefonnummer. Hvis det er relevant for sagen, kan vi også behandle oplysninger om dine økonomiske-, arbejdsmæssige-, sociale, helbredsmæssige og strafferetlige forhold. Oplysningerne modtager vi oftest direkte fra kreditor. Vi kan dog også modtage oplysninger fra din advokat eller en anden rådgiver. Desuden kan vi selv indhente oplysninger fra tilgængelige kilder, herunder fra relevante databaser eller sociale medier. Endeligt kan du selv give os oplysninger enten skriftligt eller mundtligt. Dine personoplysninger anvender vi udelukkende med det formål at inkassere kreditors tilgodehavende hos dig og alene i den udstrækning, det er nødvendigt for at fastlægge og inddrive kreditors tilgodehavende.

I forbindelse med vores sagsbehandling kan det blive nødvendigt at videregive personoplysninger om dig til kreditor, domstole, inkassokonsulenter, kreditoplysningsbureauer, advokatforbindelser som møder på vores vegne ved domstolene, vognmænd, låsesmede, håndværkere, auktionshuse og lignende, som vi benytter som led i sagens behandling. Vi kan også videregive oplysninger til Skattestyrelsen, din udlejer, eller andre, som skal modtage underretning om foretagne udlæg i dine aktiver. Desuden kan vi oprette annoncer på tvang.dk, Statstidende m.v.

Endeligt kan vi videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning, herunder underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af kreditors (og dermed vores) legitime interesse i at opnå betaling af tilgodehavende hos dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). For følsomme oplysninger sker vores behandling enten efter, at du selv har offentliggjort oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e jf. artikel 6, stk. 1, litra f), eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f jf. artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores behandling af oplysningen om dit CPR-nummer sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e eller artikel 9, stk. 2, litra f jf. artikel 6, stk. 1, litra f.

Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sletter vi dem.

Behandling af dødsboer

Som led i dødsboskifter behandler vi personoplysninger om dig, der er involveret i dødsboskiftet. Vi kan behandler personoplysninger i form af identifikations- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt oplysninger om din økonomi, formueforhold samt familiemæssige forhold, herunder civilstatus og slægtskab. I særlige tilfælde kan vi desuden behandle oplysninger om beskæftigelses-, pensions- og forsikringsforhold, samt oplysninger om dispositioner relateret til dødsboskiftet og CPR-numre. Vi kan også behandle følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger om dig, hvor det er påkrævet for at gennemføre et skifte af dødsboet.
Vi indhenter oplysningerne fra domstolene, offentlige myndigheder, banker, m.fl. samt, når det er påkrævet, fra offentligt tilgængelige kilder.Vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er at gennemføre et skifte af dødsboet i henhold til de retlige krav og pligter, som vi er pålagt i henhold til arveloven, boafgiftsloven, dødsboskatteloven, dødsboskifteloven og konkursloven.

Ved bobestyrerskifte er vores behandlingsgrundlag enten overholdelse af en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1, litra c), eller vores udøvelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Ved privat skifte er behandlingsgrundlaget opfyldelse af en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Hvis vi behandler følsomme oplysninger, sker dette typisk for at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra f jf. artikel 6, stk. 1, litra f), eller efter du selv har offentliggjort oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e jf. artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores behandling af oplysningen om dit CPR-nummer sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e eller artikel 9, stk. 2, litra f jf. artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvor det er nødvendigt for opfyldelsen af den retlige forpligtelse, vi er pålagt og/eller for opfyldelsen af den indgåede aftale, kan vi videregive relevante personoplysninger til domstolene, offentlige myndigheder, og/eller andre samarbejdspartnere, der bistår os.
Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sletter vi dem.

Besøgende på vores hjemmeside m.v.

Når du besøger https://skovadvokater.dk/ eller vores profiler på sociale medier (f.eks. LinkedIn, Facebook og Instagram), kan SKOV behandle en række oplysninger om dig afhængigt af, hvilke cookies, du har givet samtykke til, at vi må bruge. Før SKOV kan placere cookies, kræver det, at du har givet tilladelse til, at vi anvender cookies. Dette sker først, når du trykker ”ok” i feltet, der dukker op nederst på vores hjemmeside, når du besøger den. Vi kan f.eks. behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser. Vi kan også behandle oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmeside, hvordan du navigerer rundt på den, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger m.v.).Du kan læse mere om de cookies, vi benytter på vores hjemmeside, ved at trykke på det lille mærke nederst i højre side på vores hjemmeside. For så vidt angår cookies på de sociale medier, som vi anvender, henvises til cookiepolitikken for den enkelte hjemmeside.
Vi behandler også oplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, f.eks. når du udfylder vores kontaktformular, herunder dit navn, firmanavn, firmaadresse, telefonnummer, e-mail samt øvrige oplysninger, du giver til os. Vi bruger dine oplysninger for, at vi kan gøre relevante services tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider samt de services, ydelser og produkter, vi tilbyder. Afhængigt af hvilke cookies du har givet samtykke til, at vi må bruge, kan vi også bruge dine oplysninger til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange, du ser det samme indhold.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1litra f) eller dit samtykke (cookiebekendtgørelsens § 3).
Vi deler ikke disse oplysninger med andre end vores egne betroede markedsføringsrådgivere.

Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sletter vi dem.

Kurser og andre arrangementer

Når du deltager i events afholdt af SKOV og/eller i samarbejde med SKOV, vil vi behandle personoplysninger om dit navn, telefonnummer, e-mail, hvilket kursus eller arrangement, du deltager i, samt øvrige oplysninger, du vælger at give til os.Vi behandler personoplysninger med det formål at administrere kurset eller arrangementet og for at kunne sende dig relevant materiale.
I nogle tilfælde kan vi dele dine oplysninger med andre deltagere af kurset/arrangementet eller med samarbejdspartnere/leverandører.
Når du deltager i et kursus eller arrangement hos SKOV, kan vi desuden tage billeder eller video, hvor du indgår eller optræder. Billeder og videoer er til brug for markedsføring af SKOV på vores sociale medier.Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a).Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sletter vi dem.

Besøgende på vores kontor

Der kan være fællesområder i vores bygning, hvor der sker videoovervågning. Hvis det er tilfældet, vil der blive oplyst herom i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 3, stk. 1. Alle optagelser lagres sikkert og afspilles kun, hvis det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med et indbrud eller et sikkerhedsbrud. Optagelser afspilles alene for personer for hvem optagelserne er relevante og overskrives typisk automatisk efter en kort periode, medmindre der er identificeret et konkret problem, der kræver nærmere undersøgelse.

Leverandører og samarbejdspartnere

Vi indsamler og behandler en række personoplysninger på relevante kontaktpersoner, når det er nødvendigt for at kunne samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere. Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne opfylde den aftale, vi har indgået med den leverandør eller samarbejdspartner, du er tilknyttet, og hvor det er relevant for at kunne opfylde aftaler med vores klienter. Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, stilling og tilsvarende kontaktoplysninger. Herudover behandler vi de oplysninger, der udveksles med os som led i vores samarbejde. For eksempel e-mailkorrespondance og anden post. Vi behandler sådanne personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i forhold til administration og drift af vores virksomhed (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).Vi opbevarer personoplysningerne på vores samarbejdspartnere og leverandører, så længe det er relevant for relationen til vores leverandører og samarbejdspartnere, og for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Deling af dine personoplysninger

Afhængigt af, hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, som personoplysningerne indgår i, kan vi i øvrigt dele dine personoplysninger med eksterne tredjeparter, herunder offentlige myndigheder, modparter, andre advokatvirksomheder, leverandører og samarbejdspartnere, når det er nødvendigt for opfyldelsen af vores opdrag, eller når vi konkret er forpligtet hertil i henhold til lovgivning. Vi sikrer altid, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne hjemmelsgrundlag for at videregive personoplysninger. Vi kan desuden overlade dine personoplysninger til databehandlere såsom f.eks. IT-leverandører, som behandler personoplysningerne på vores vegne. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks.

Sikkerhed

Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med vores interne retningslinjer. Det indebærer blandt andet, at vi sikrer at personoplysninger behandles fortroligt og i et sikkert miljø, såvel fysisk som elektronisk, ligesom vi har implementeret en række organisatoriske foranstaltninger med henblik på at sikre behandling og sletning af dine oplysninger på bedst mulig vis.Vi følger regelmæssigt op på vores politikker og foranstaltninger samt efterlevelsen af disse.

Overførsel til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger potentielt overføre dine oplysningerne til lande uden for EU/EØS. Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og de øvrige EU/EØS lande. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor dette er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande ske på de grundlag, der er beskrevet nedenfor. Vi kan potentielt overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS, idet vi bruger cloud-baserede tjenester fra f.eks. Microsoft 365. De oplysninger, der behandles ved brug af disse tjenester, opbevares i datacentre i EU. Da der er tale om cloud-baserede tjenester, kan der i visse særtilfælde ske overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS. En overførsel vi i disse tilfælde ske på baggrund af EU-kommissionens standardkontrakter. Kontrakten samt nærmere beskrivelse af overførslen er tilgængelig på Microsofts hjemmeside. Vi kan desuden overføre dine oplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis det er nødvendigt ved behandlingen af en konkret sag, f.eks. til en forbindelsesadvokat, modpart, myndighed eller domstol i et land uden for EU/EØS. En overførsel vil i disse tilfælde ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b-e. Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til SKOVs behandling af oplysninger om dig, herunder:
• Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
• Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
• Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
• Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, SKOV behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Her kan du også finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Opdatering af privatlivspolitikken

Vi gennemgår regelmæssigt denne privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Vi opfordrer derfor til, at du løbende holder dig ajour, den seneste version af vores privatlivspolitik er altid tilgængelig på vores hjemmeside www.skovadvokater.dk.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 8. september 2022.