Behandling af personoplysninger

 1. BAGGRUND
  1. Den 25. maj 2018 er EU’s persondataforordning trådt i kraft og udgør sammen med Databeskyttelsesloven en regulering af behandling af personlige oplysninger.
  2. Dette dokument indeholder oplysninger om, hvorledes SKOV Advokater Advokataktieselskab (herefter ”SKOV”) behandler og registrerer dine personlige oplysninger (”Politik(ken)”). På SKOV Advokater vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.
 2. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER
  1. SKOV er den dataansvarlige i relation til de personoplysninger, der behandles i forbindelse med vores arbejde og samarbejdsrelationen.
  2. SKOV er et aktieselskab, som er registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 16 64 34 83.
  3. SKOV kan kontaktes som følger:

   Med almindeligt brev:
   SKOV Advokater
   Dandyvej 3 B
   7100 Vejle

   Pr. e-mail:
   skov@skovadvokater.dk

   Pr. telefon:
   76 40 70 00

  4. Din dataansvarlige fysiske kontaktperson vil være Torben Bang
  5. Ved enhver henvendelse er det en stor fordel for sagsbehandlingen, såfremt der kan oplyses et eventuelt sagsnummer eller den faste kontaktperson hos SKOV.
 3. MODTAGNE OPLYSNINGER
  1. Når du er kunde hos os, ansat hos, eller på anden vis repræsenterer, en kunde hos os, behandler vi diverse almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger fra dig i form af bl.a. navn, titel, telefonnummer, emailadresse, arbejdsplads, bankoplysninger samt øvrige personoplysninger, som du meddeler os. Herudover indsamler vi de personoplysninger, som er nødvendige til overholdelsen af hvidvaskloven i de sager, hvor dette er påkrævet. Disse oplysninger er kopi af kørekort/pas og kopi af sygesikringsbevis, herunder oplysninger om CPR.nr. Når du eller den virksomhed, du er ansat hos, er leverandør til os, behandler vi almindelige arbejdsrelaterede personoplysninger om dig i form af de kontaktoplysninger, som du meddeler os i forbindelse med bestilling eller gennemførelse af en ordre.
 4. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER
  1. For kunder, ansatte hos kunder eller repræsentanter for kunder, herunder potentielle kunder sker behandlingen af dine personoplysninger som led i sagsbehandlingen af den relevante sag og i overensstemmelse med sagens formål herunder, oprettelse af dig og/eller den virksomhed, du er ansat hos, som klient og kontaktperson, fremsendelse af aftalebrev, rådgivning, besvarelse af spørgsmål, overholdelse af bogføringsloven, hvidvaskloven samt advokatsamfundets regler om god advokatskik.
  2. For leverandører eller kontaktpersoner hos leverandører sker behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at oprette dig eller den virksomhed, du er ansat hos, som leverandør og kontaktperson, dokumentation af ordrer, kommunikation vedrørende vores ordrer samt sikring af revisions- eller transaktionsspor.
  3. Det retlige grundlag for vores behandling af personoplysningerne fremgår af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og litra c.
 5. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
  1. Vores behandling af personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med vores interne retningslinjer samt personaleinstruks i medfør af Databeskyttelsesloven. Dette indebærer blandt andet, at vi sikrer at personoplysninger behandles fortroligt og i et sikkert miljø, såvel fysisk som elektronisk. Derudover vil alene de relevante personer, der er direkte eller indirekte er knyttet til den konkrete sag eller opgave have adgang til personoplysningerne.
 6. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
  1. Som led i vores arbejde kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, IT-support, hosting af data, arkivering og bogholderi, samt eventuelle andre advokatvirksomheder, som bistår os med din sag.
  2. Vi kan endvidere videregive dine personoplysninger til eksterne tredjeparter i form af offentlige myndigheder, modparter og andre advokatvirksomheder i det omfang, at det sker som led i vores rådgivning eller i øvrigt nødvendigt for håndteringen af din sag. Vi kan ligeledes videregive dine personlige oplysninger til revisorer til brug for udarbejdelse af regnskaber og til brug for revision.
 7. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE ELLER ORGANISATIONER
  1. SKOV videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til (parter i) tredjelande eller Internationale Organisationer uden at indhente dit skriftlige samtykke først.
 8. DINE RETTIGHEDER
  1. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til SKOVs behandling af oplysninger om dig, herunder:

   – Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som SKOV behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

   – Du har altid ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod SKOVs behandling af dine personoplysninger.

   – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  2. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynet
 9. OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
  1. Vi vil opbevare dine oplysninger, så længe sagen er verserende og så længe dine oplysninger kan have relevans for en efterfølgende sag, der udspringer heraf. Dine oplysninger vil dog blive slettet på det seneste tidspunkt af 1) at sagen forældes endeligt efter Forældelsesloven, eller 2) at den lovbestemte opbevaringspligt udløber.
  2. Af hensyn til at kunne undgå interessekonflikter vil vi, uanset pkt. 9.1, beholde dine stamdata; herunder navn, adresse, kontaktdetaljer samt navne på erhvervsmæssige relationer i op til 5 år efter en sags afslutning.
 10. COOKIES
  1. På vores hjemmeside gøres der udelukkende brug af ”funtionscookies”. Før at SKOV kan placere cookies på din computers harddisk, kræver det, at du har givet tilladelse til, at vi anvender cookies. Dette sker først når du trykker ”ok” i feltet, der dukker op nederst på SKOV´s hjemmeside, når du besøger den. Vi indsamler ikke personoplysninger via cookies.
 11. KLAGE TIL DATATILSYNET
  1. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, SKOV behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynet
 12. OPDATERING AF DENNE POLITIK
  1. Vi gennemgår regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Politikken kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside SKOV Advokater sammen med en opdateret version af Politikken.
  2. Denne Politik er senest opdateret den 30. juni 2021.