Almene oplysningspligter

SKOV Advokater er forpligtet til at oplyse om følgende
 
SKOV Advokater er etableret som et advokataktieselskab og er registreret med CVR-nummer 16 64 34 83. Vores adresse er Dandyvej 3-B, 7100 Vejle og vi kan kontaktes på telefonnummer 76407000 samt på e-mailadresse: skov@skovadvokater.dk
 
SKOV Advokater har klientbankkonti i Sydbank, Jyske Bank og Danske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
 
SKOV Advokater er medlem af Det Danske Advokatsamfund og underlagt advokatsamfundets tilsyn og øvrige fastsatte regler for at drive advokatvirksomhed, samt medlem af brancheorganisationen Danske Advokater.
 
Alle advokater hos SKOV Advokater er beskikket som advokater af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. SKOV Advokater er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos Tryg A/S, og dette selskab har samtidig stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i.h.t. de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom.
 
SKOV Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk
 
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af SKOV Advokater og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan kunden klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K,  www.advokatnaevnet.dk
 
Gældende forretningsbetingelser fremgår under siden forretningsbetingelser.
 
Eventuelle tvister mellem SKOV Advokater og en kunde afgøres i henhold til dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole ved SKOV Advokaters hjemting i første instans.